Informatiebrochure

Voor uitgebreide informatie over kraamzorg en de voorbereidingen op de bevalling, kan je onze informatiebrochure downloaden.

Klik hier voor de brochure

 

Leveringsvoorwaarden

De volledige leveringsvoorwaarden voor leden van BO Geboortezorg kunt u hier downloaden.

Klik hier voor de algemene leverings voorwaarden

Verkorte leveringsvoorwaarden:

Joy Kraamzorg hanteert het Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Kraamzorg. Het aantal zorg uren dat uiteindelijk bij u geleverd wordt, hangt af van uw gezinsomstandigheden, het verloop van de zwangerschap en de bevalling. Alle klanten komen tenminste in aanmerking voor moeder- en kindzorg. Voor de intake en indicatie wordt vanaf 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum contact met u opgenomen.

Bij assistentie van de verloskundige bij een thuis- of ziekenhuisbevalling brengen wij altijd tenminste drie uren kraamzorg in rekening. Indien de assistentie langer dan drie uren duurt, worden de werkelijk geleverde uren in rekening gebracht.

Annulering kan zowel schriftelijk als telefonisch plaatsvinden. Bij annulering voor aanvang van de zorg volgt slechts acceptatie op grond van een medische indicatie of uitzonderlijke situaties, dit laatste ter beoordeling van de organisatie. In deze gevallen zijn geen kosten verschuldigd. Indien geannuleerd wordt voor aanvang van de zorg zonder dat volgens de organisatie daar een gegronde reden voor bestaat, is de opdrachtgever de tot dat moment gemaakte kosten met een minimum van de som van de inschrijving, zorgafspraken en administratie verschuldigd.  Bij annulering tijdens de duur van de zorg op eigen verzoek is de opdrachtgever de kosten voor de geplande zorg verschuldigd.

Tijdens de zorgverlening worden de richtlijnen zoals aangegeven in de wet op de ARBO (arbeidsomstandigheden) onverkort toegepast. In situaties waarin de arbeidsomstandigheden op korte dan wel lange termijn risico opleveren voor de zorgverlener, zulks ter beoordeling van de organisatie, kan de zorgverlening onderbroken worden.

Indien een zorgverlener bij of door een cliënt wordt geconfronteerd met ongewenste intimiteiten, geweld, agressie en/of discriminatie op welke wijze dan ook, kan dit een reden zijn voor onmiddellijke beëindiging van de zorgverlening bij deze cliënt. De organisatie zal na de ontvangen melding een onderzoek instellen en maatregelen ter voorkoming van herhaling nemen.

In bovengenoemde situaties zal altijd aangifte bij de politie worden gedaan. Bij beëindiging van de zorg om bovengenoemde redenen zal deze aangemerkt worden als annulering op eigen verzoek en worden de geplande zorguren in rekening gebracht.

Joy Kraamzorg is aangesloten bij de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg